NIVA American International School LogoLink back to home

อายุ 14 ถึง 17 ปี • พัฒนาความเชี่ยวชาญ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พัฒนาทักษะ ความรู้ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เยาวชนจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้ในระดับมหาลัยฯ และในการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์นี้

ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

นัดเวลาได้ตามความสะดวกของท่าน

NIVA Graduates throwing their graduation hats

พัฒนาความเชี่ยวชาญ (mastery-based learning)

แทนที่ท่องจำเนื้อหาเพื่อไปสอบให้ได้คะแนนดีๆ นักเรียนจะได้ฝึกความเชี่ยวชาญของตัวเองในแต่ละหัวข้อเพื่อที่จะนำไปต่อยอดกับเนื้อหาที่ยากขึ้นไปอีก

เก่งกาจมากขึ้น

งานวิจัยหลายงานได้แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ลักษณะนี้ช่วยให้นักเรียนเก่งกาจมากขึ้น

แผนการเรียนปรับตามนักเรียน

นักเรียนสามารถปรับความเร็วในการเรียนให้เข้ากับตัวเองและใช้เวลาให้พอเพียงสำหรับจุดที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

จำได้นานขึ้น

เมื่อเรามีความชำนาญในระดับหนึ่งสำหรับเรื่องอะไรก็ตาม เราจะจำมันได้ง่ายกว่าและนานกว่าแค่การท่องจำเยอะ

รับผิดชอบในการเรียนและพัฒนาการของตนเอง

นักเรียนจะรู้และเข้าใจตัวเองและมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาจะต้องคอยดูแลและรับผิดชอบความคืบหน้าของการศึกษาของตัวเอง

เพิ่มการมีส่วนร่วม

ด้วยการเน้นการทำงานเป็นทีม นักเรียนจะมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นและจะเห็นทั้งพัฒนาการของตนเองและเพื่อนๆ ได้ตลอดเวลา

เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้

แทนที่จะเรียนแค่เพื่อให้ได้เกรดผ่าน นักเรียนจะทั้งเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและสามารถที่จะนำทักษะและความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

พร้อมสำหรับมหาลัยฯ และชีวิตการทำงาน

เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกการรับผิดชอบตัวเอง คิดนอกกรอบ และการแก้ปัญหาจนชำนาญแล้ว พวกเขาจะมีความพร้อมสำหรับความท้าทายของมหาลัยฯ และชีวิตวัยทำงาน

High School Required Subjects

NIVA's high school curriculum prepares students to receive an internationally recognized high school diploma, preparing them both for college and the modern world.

English

Develop critical thinking skills, including analyzing information, evaluating arguments, and making informed judgments. Essential for success in college and beyond

creative writing

persuasive writing

narrative writing

argumentative essays

debate

literary device & techniques

research & analysis techniques


learn to be self-reflective

learn to be resilient problem-solvers

World Geography

Understand the physical features of the Earth and its atmosphere as well as human activities that take place on the planet

physical & human geography,

natural hazards

environmental geography

culture & religion

globalization

geopolitical relations

cartography


develop respect for diversity

develop a sense of global citizenship

World History

Understand the interconnectedness of regions and people around the globe

ancient civilizations

renaissance & enlightenment

age of exploration & colonization

industrial & scientific revolution

world wars & cold war

globalization & the information age


cause & effect in complex events

recognize historical patterns & themes

view events from multiple perspectives

Geometry

Develop logical and spatial reasoning skills, enhance problem-solving abilities, and prepare for higher-level math and STEM courses

triangles & pythagorean theorem

polygons

quadrilaterals

3D shapes

angle properties

reflection symmetry

Euclidean geometry

analytical geometry

topology

trigonometry

differential geometry


apply math to real-life situations

engage in trial & error to solve problems

Algebra 2

Essential problem-solving skills and prepares them for higher level math courses and real-world applications

probability & statistics

polynomial equations

conic sections

trigonometric functions

matrices

logarithmic functions

vectors

sequences & series

complex numbers

rational function


apply math to real-life situations

develop logical reasoning skills

Pre-calculus

Develop advanced math skills covering a range of topics in algebra, geometry, and trigonometry. Preparation for calculus, and STEM fields

complex numbers

parametric questions

trigonometric identities & equations

systems of equations & inqualities

exponential growth & decay

matrices & determinants

exponential & logarithmic functions

limits & continuity


develop persistence in problem-solving

learn to approach complex problems creatively

build confidence when tackling challenges

Biology

Develop logical and spatial reasoning skills, enhance problem-solving abilities, and prepare for higher-level math and STEM courses

triangles & pythagorean theorem

polygons

quadrilaterals

3D shapes

angle properties

reflection symmetry

Euclidean geometry

Analytical Geometry

Topology

Trigonometry

Differential Geometry


apply math to real-life situations

engage in trial & error to solve problems

Physics

Foundation to STEM fields. Explores the fundamental laws of nature and the behavior of matter and energy

energy & work

force

momentum

wave & optics

gravity & orbits

torque & rotational motion

electromagnetism principles

atomic & nuclear physics

mechanics

thermodynamics

astrophysics

kinematics

relativity

quantum mechanics


ability to revise thinking based on evidence

resilience in tackling challenging problems

Chemistry

The study of matter and its properties as well as the interactions between different types of matter

periodic table

atomic structure

bonding

acids & bases

solutions

laboratory skills

chemical equations

chemical reactions

properties & behavior of matter

stoichiometry

states of matter


ability to understand complex concepts

respect safety protocols & procedures

Desktop Publishing

Learn digital design principles, techniques and software essential to creating a publishing, professional quality documents

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

design principles

typography

color systems

image manipulation & editing

copyright & ethics


solve real-world designs problems

resilience in tackling challenging problems

AI & Data Science

Foundation in AI concepts, programming skills, and ethical considerations. Learn modern day programming languages, machine learning, and automation

python

codementum

vertex ai workbench

code.org ai

machine learning

predictive capabilities

mundane task automation

AI in society

robotics

natural language processing


build intelligent applications with ML

add machine or deep learning to software

PE

Promotes physical activity, healthy habits, teamwork, and social skills, which are essential for their physical and mental development

endurance

flexibility

strength

balance

agility

reaction time

spatial awareness

sports rules

sportsmanship

teamwork

communication skills

health education


appreciation for self-improvement

decision-making skills through sports

Business Studies

Essential skills and knowledge to succeed in the business world, including financial literacy, entrepreneurship & critical thinking

entrepreneurship

marketing

accounting

financial literacy

business ethics

business planning

market research

sales techniques


positive attitude towards challenges

develop career readiness skills

Modern Marketing

Practical skills for advertising, market research, & contact creation. Develop awareness of market trends, explore new ideas & developments

advertising principles

market research

customer segmentation

product positioning

branding

consumer behavior

market trends

social media marketing


develop an entrepreneurial mindset

generate innovative solutions to challenges

Leadership

Prepare for leadership roles in the future. Identify personal strengths, develop interpersonal skills, articulate ideas & cultivate effective communication

self-awareness

emotional intelligence

interpersonal skills

problem-solving

decision-making

conflict resolution

negotiation

planning & goal-setting

ethical leadership

organizational skills

charity funds

career knowledge


develop gratitude & appreciation for others

humility & willingness to learn from others

openness to feedback & constructive criticism

Thai

Preserve their cultural heritage, develop language fluency, promote national identity, and foster a sense of pride and belonging

Thai language skills

Thai culture

Thai history

Thai literature

Thai geography


communicate effectively in Thai

build confidence for language learning

การเรียนการสอนที่ดี

นีวามอบโอกาสให้นักเรียนมากมายที่จะเข้าเรียนวิชาที่สนใจ ข้อดีคือวิชาเหล่านั้นมีน้ำหนักที่ดีในการใช้สมัครเรียนมหาลัยฯ ทั้งในประเทศและทั่วโลก

@lxy_Tarn | รุ่นพี่เกรด 12 ปีการศึกษา 2023

High School Electives

Whether your child is planning to pursue business, medical, or any other field, our high school program provides the essential building blocks for success.

Anatomy & Physiology

Fundamental understanding of the human body, essential for pursuing careers in healthcare

human body patterns

cell structure

tissue types

medical terminology

disease prevention

organ function

nutrition & digestion


learn to prioritize health & well-being

knowledge about how the body works

Public Speaking

Develop confidence, articulate thoughts clearly, enhance critical thinking, persuade, negotiate, & adapt to different scenarios

eye contact

gestures & postures

vocal variety

audience analysis

storytelling

persuasive language

improvisation

dealing with nerves

engaging the audience


openness to feedback & constructive criticism

adapt to different scenarios & audiences

Economics

Learn to think critically about economic issues and understand the impact of economic policies on individuals and society as a whole

demand & supply

scarcity

opportunity costs

market structures

fiscal policies

monetary policies

international trade

inflation

comparative advantage

taxes

economic systems


develop an eye for details

learn to persevere through difficult tasks

Accounting

Build a solid foundation in the principles and practices of financial accounting, useful in a wide range of careers in the business and finance industries

bookkeeping

financial analysis

financial statements

cash flow

budgeting & forecasting

taxation

ethics & professionalism

business law


develop an eye for details

appreciate consequences of mistakes

Python

Learn data manipulation, algorithm generation, and many other skills with a versatile and increasingly popular programming language

variables

data types

functions

conditional statements

modules

file i/o techniques

debugging

data manipulation techniques

object-oriented programming


persist through failure & learn from mistakes

solve real-world problems with technology

Web Design & Web Programming

Learn to create engaging, dynamic & interactive websites to meet the needs of modern users

html

css

javascript

programming fundamentals

responsive web

frontend frameworks

web development tools

ui/ux principles

git version control


solve real-world problems with technology

learn to write efficient & clean code

คอร์ส AP

ปูทางสู่มหาวิทยาลัยให้ตัวเองด้วยความท้าทายของคอร์ส AP ไม่ว่าอยากจะเข้าเรียนในคณะใดก็ตาม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของการเรียนคอร์ส AP

กิจกรรมนอกหลักสูตร (ECA)

การเรียนรู้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียน นักเรียนจะสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับตนเองผ่านกิจกรรมอันหลากหลายที่เรามีให้

บาสเกตบอล

ฟุตบอล

วอลเลย์บอล

แบดมินตัน

ปิงปอง

ว่ายน้ำ

ชมรมศิลปะ

ดนตรีไทย

นาฏศิลป์

ชมรมหมากรุก

ชมรมการเขียนโปรแกรม

ภาพยนตร์ศึกษา

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันเป็นสถานศึกษาที่ยอดเยี่ยม

โรงเรียนมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ในแบบที่ตัวเองถนัดและยังมีกิจกรรมนอกบทเรียนให้อีกมากมาย

จีฮเย สาวเกาหลีหนึ่งเดียว | รุ่นพี่เกรด 12 ปีการศึกษา 2023

เมื่อศิษย์เราจบการศึกษา

ศิษย์เก่ารุ่น 2022 ได้ไปศึกษาต่อในสาชาวิชาต่างๆ ตามนี้

23.3%

การแพทย์

33.3%

ธุรกิจ

11.1%

วิทยาการคอมพิวเตอร์

8.3%

วิศวกรรม

8.3%

นิเทศศาสตร์

15.8%

สาขาอื่นๆ

ศิษย์เก่าของเราในวันนี้เป็น:

เราภูมิใจในความสำเร็จของศิษย์เก่ามาก ขณะนี้พวกเขาได้ทำงานในสายงานที่หลากหลายและคอยสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในสายงานนั้นๆ

นักธุรกิจ

แพทย์

วิศวกร

ทันตแพทย์

สถาปนิก

ทนายความ

อาจารย์และศาสตราจารย์

นักบิน

นักออกแบบ

สัตว์แพทย์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

นัดเยี่ยมชมโรงเรียนได้เลยวันนี้

หรือโทรหาเราได้ที่เบอร์:

02-948-4605

095-264-9445

084-992-2955

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 7:00 น. - 16:00 น.

สมัครเรียนที่นีวาได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1. ส่งเอกสาร

เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการเอกสารได้ที่นี่

2. ประเมินผู้สมัคร

การประเมินความรู้ความสามารถผู้สมัครเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้โรงเรียนเตรียมการสนับสนุนผู้สมัครได้อย่างเหมาะสม

3. ชำระค่าเล่าเรียน

เมื่อท่านได้รับการยืนยันที่นั่งของบุตรหลานของท่านแล้ว ท่านสามารถทำการชำระค่าเล่าเรียนเพื่อยืนยันสิทธิที่นั่งนั้น

4. ลงทะเบียน ซื้อชุดนักเรียน และรับแพ็คเก็ตนักเรียน

เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางโรงเรียนจะคอยอำนวยความสะดวกให้นะคะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ที่นีวามีคอร์ส AP อะไรบ้าง
ท่านสามารถดู คอร์ส AP ที่เรามีได้ที่นี่ ทั้งนี้โปรดทราบว่าในแต่ละปีการศึกษา คอร์สที่จะเปิดสอนจริงนั้นขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนและจำนวนนักเรียนขั้นต่ำที่สมัครเข้าเรียนคอร์สนั้นๆ
คอร์ส AP มีความสำคัญเช่นไรสำหรับตัวนักเรียนเองเมื่อนักเรียนคนนั้นไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • เนื่องจากคอร์ส AP นั้นเป็นคอร์สระดับมหาลัยฯ จึงเป็นโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับและเติบโตจากความท้าทายในระดับนั้น
  • นักเรียนที่จบคอร์ส AP จะได้รับเครดิตวิชาในมหาลัยฯ ที่นักเรียนสมัครเข้า ซึ่งการที่ได้เครดิตมหาลัยฯ นั้นจะทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องลงเรียนวิชานั้นๆ อีก จึงช่วยลดต้นทุนค่าเล่าเรียนที่มหาลัยฯ ร่นเวลาที่ใช้ในการเรียน ซึ่งอาจจะช่วยให้นักศึกษาจบมหาลัยฯ ได้เร็วกว่าเพื่อน ทั้งนี้การที่จะได้เครดิตหรือไม่หรือจะได้กี่เครดิตจากการสำหรับคอร์สหลักสูตร AP นั้นๆ จะขึ้นอยู่กับทางมหาลัยฯ ค่ะ
  • ผลการศึกษาของนักเรียนที่สำเร็จคอร์ส AP นั้น เมื่อส่งสมัครเข้ามหาลัยฯ จะแสดงให้คณะกรรมการที่มหาลัยฯ นั้นเห็นว่านักเรียนคนนี้เต็มใจที่จะท้าทายตัวเองในด้านวิชาการและอาจเพิ่มโอกาสในการได้รับเข้าหรือได้ทุนการศึกษา แม้จะมีการแข่งขันระดับสูงระหว่างผู้สมัครก็ตาม
ประกาศนียบัตรที่นักเรียนจะได้รับเมื่อจบคอร์ส AP เป็นเช่นไร
ประกาศนียบัตรของผู้ที่จบคอร์ส AP มีสองประเภท:
  1. AP Capstone Diploma: ประกาศนียบัตรนี้จะมอบให้แก่นักเรียนที่ทำตามเงื่อนไขครบดังนี้: AP Capstone 1 (สัมมนา) AP Capstone 2 (การวิจัย) คะแนนสอบคอร์ส AP อีก 4 วิชา (โดยที่เป็นคะแนนอย่างน้อย 3 เต็ม 5 สำหรับแต่ละวิชา)
  2. AP International Diploma (APID): เป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยจะมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นที่ทำตามเงื่อนไขครบดังนี้: คะแนนมากกว่า 3 เต็ม 5 จากคอร์ส AP ทั้งหมด 5 วิชา (แต่ละวิชามีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน)
ทางโรงเรียนมีการช่วยสนับสนุนนักเรียนเพื่อที่จะได้รับทุกการศึกษาจากมหาลัยฯ ต่างประเทศอย่างไรบ้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาของเราจะทำงานกับนักเรียนชั้นเกรด 11 และ 12 โดยตรงในการส่งสมัครทุนการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยนักเรียนเตรียมและส่งใบสมัคร เตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ และคอยชี้แนะเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนคนๆ นั้นเลือก

ถ้าหากก่อนย้ายมาที่นีวาตัวนักเรียนได้เรียนมาในระบบ IB (หรือระบบอื่นๆ) เมื่อนักเรียนคนนั้นย้ายมาที่นีวาเครดิตต่างๆ ที่เคยได้มาจะเป็นเช่นไร

เมื่อนักเรียนย้ายมาเรียนที่นีวา อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของเราจะประเมินหน่วยกิจต่างๆ ที่นักเรียนคนนั้นมีและจะนำมาจับคู่กับรายวิชาที่ตรงกันในระบบของเรา จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยนักเรียนวางแผนการลงหน่วยกิจในช่วงปี (หรือหลายปี) ที่เหลือที่นีวาเพื่อที่นักเรียนคนนั้นจะได้สำเร็จการศึกษาในสายที่ต้องการและตามเวลาที่เหมาะสม

Western Association of Schools and Colleges (ASC/WASC) LogoNIVA is fully accredited by WASC.The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) LogoNIVA has full ONESCA accreditation status.MOE LogoOPEC LogoInternational Schools Association of Thailand (ISAT) LogoNIVA is a member of ISAT.